( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Jana Jirasová (Prcek)
VRJ – zpravodajka pro dospělé
jana.jirasova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Kodex jednání dospělých

Na původní VSJ 2020 byl do předsněmové diskuze předložen návrh Kodexu jednání dospělých. S výstupy z diskuzí dále pracovala skupina VRJ a nyní na mVSJ 2022 je delegátům a delegátkám k dispozici výstup dosavadní práce a související návrh usnesení VSJ, který následně ukládá Náčelnictvu, aby zajistilo dopracování a schválilo finální znění Kodexu jednání dospělých a zajistilo jeho ukotvení v organizaci.

Kodex jednání dospělých doplní hodnoty definované posláním naší organizace, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o specifičtější hranice, ve kterých se máme jako dospělí průvodci mladších členů pohybovat, tak abychom vytvářeli bezpečné prostředí v oddílech. Ústřední orgány v souladu s prioritami WOSMu vnímají práci směřující k zajištění bezpečného skautingu jako klíčový úkol, pro všechny úrovně naší organizace. Chceme, aby si mladí i dospělí lidé neodnášeli z oddílů negativní zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim. Taková zkušenost může být důsledkem nevhodně nastavených mantinelů chování dospělých, nevhodně připravených a zabezpečených programů a akcí, šikanou nebo v ojedinělých případech zneužíváním.

Návrh znění Kodexu jednání dospělých

Nejnovější znění textu Kodexu jednání dospělých si lze zobrazit v online dokumentu .

V rámci předsněmové diskuze zrušeného VSJ 2020 probíhalo podrobné připomínkování a sběr podnětů k tématu. V online dokumentu je shrnutí ze srpna 2020  této předsněmové diskuze.

Další informace a odkazy k návrhu

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

Chceme minimalizovat riziko, že v důsledku nevhodného jednání dospělých průvodců si děti a dospívající (anebo další dospělí) odnesou ze skautských oddílů zranění fyzické, psychické nebo sexuální. Taková negativní zkušenost může být důsledkem nevhodně nastavených mantinelů chování jednotlivců, nevhodně provedených programů a akcí, šikany nebo v ojedinělých případech přímo zneužívání. 

Kodex jednání dospělých se má stát základním kamenem pro preventivní část naší práce v oblasti bezpečného skautingu. Výkonná rada i Náčelnictvo podporují vznik Kodexu, protože doplní hodnoty definované posláním naší organizace, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o konkrétnější hranice, ve kterých se má jednání dospělých průvodců mladších členů pohybovat. Kodex jednání dospělých je  též promítnutím a konkretizací základního rámce služby skautských činovníků, který je zakotven v podobě činovnického slibu v čl. 30 Stanov Junáka - českého skauta. Ukotvení Kodexu jednání dospělých má směřovat k zvědomění tématu pro nově příchozí i stávající dospělé členy, pro nové činovníky z řad odchovanců oddílů i pro dospělé nečleny, kteří při výpomoci v rámci skautské činnosti přicházejí do kontaktu s mladšími členy. 

Pozn.: text návrhu Kodexu jednání dospělých (se zapracováním podnětů z předsněmovní diskuse zrušeného VSJ 2020) je k dispozici na výše na této stránce. 

42. Světová skautská konference WOSM v létě 2021 svým usnesením v oblasti bezpečného prostředí ve skautingu zavázala své členské národní organizace:

  • zabývat se ochranou svých členů před ohrožením fyzickým, psychickým a sexuálním jako věcí nejvyšší priority, vzhledem k tomu, že bezpečí a duševní pohoda mladých lidí jsou nutnou podmínkou rozvoje mladých lidí a obecně pro plnění poslání skautských organizací,
  • dosáhnout souladu se světovou směrnicí pro Bezpečný skauting (Safe from Harm Policy ) do 43. Světové skautské konference plánované na rok 2024,
  • zajistit, že téma bezpečného skautingu je dostatečně zahrnuto ve všech oblastech práce organizace, především v oblasti vzdělávání všech členů a v oblastech řízení a komunikace
  • zvýšit povědomí mladších a dospělých členů ohledně jejich práv a povinností týkajících se jejich vlastního bezpečí a bezpečí ostatních členů.

V souladu s prioritami světové skautské organizace WOSM pro nadcházející triennium 2022 - 2024 vnímají ústřední orgány Junáka - českého skauta práci směřující k zajištění bezpečného skautingu jako podstatný úkol pro všechny úrovně naší organizace. Schválení Kodexu jednání dospělých považují za důležitý krok pro zesílení prevence nežádoucích situací v naší rostoucí organizaci a pro další navazující podporu a vzdělávání dospělých členů v této oblasti.

Náčelnictvo souhlasí s dále uvedeným vyjádřením Výkonné rady. Oba tyto ústřední orgány komentují navíc některá jednotlivá usnesení vzešlá ze sněmů organizačních jednotek níže samostatně, přičemž hraje roli to, že sněmy OJ se vyjadřovaly k verzi Kodexu k roku 2020.

Děkujeme za většinovou podporu, které se přijetí Kodexu na sněmech dostalo. 

Do navrhovaného znění Kodexu jsme po zvážení zapracovali některé z připomínek vzešlých z předsněmové diskuse k původně plánovanému VSJ 2020. Směřujeme k tomu, aby se dokument stal deklaratorním vyjádřením konkrétnějších principů, na kterých chceme vědomě stavět atmosféru bezpečného skautského prostředí. Vše s cílem podpořit předcházení nežádoucím jevům a situacím, které mohou ohrozit zdravý vývoj kluků, holek, ale i samotných činovnic a činovníků. 

Klademe si za cíl, aby Kodex v návaznosti na hodnoty určené slibem a zákonem pojmenoval konkrétnější souvislosti tématu bezpečného skautingu. Zároveň však nemá svojí přílišnou popisností a detailností uzavírat cestu k volbě vhodných individuálních řešení dle povahy konkrétních situací v průběhu skautské činnosti. 

Domníváme se, že samotná existence takového dokumentu nemůže zajistit bezproblémovou praxi, je ale jasným signálem pro všechny vně i uvnitř organizace, že téma bezpečného prostředí je pro nás důležité a považujeme za potřebné mu věnovat dostatečnou pozornost. 

V návaznosti na schválení Kodexu chceme v organizaci dále podporovat dobrou praxi a diskusi v oblasti bezpečného skautingu, dále pak skrze navazující nástroje nabízet vedoucím i dalším členům konkrétní podporu při řešení náročných situací. 

Námi navrhovaný dokument se ze své povahy nemá stát legislativně vymahatelným předpisem, tento záměr o budoucím ukotvení Kodexu je tak v souladu s většinou podnětů z předsněmové diskuse. Předpokládáme, že téma bezpečí bude součástí činovnického vzdělávání. Budeme hledat také způsoby, jak vhodnou formou seznamovat s Kodexem všechny ostatní, kteří by měli v souladu s Kodexem jednat.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.