( Aktuální )
Zveřejněno 6. 2. 2024

Roverský program – testováno

Připravujeme upgradovaný roverský program, který si klade za cíl nabídnout roverům a rangers konkrétnější programy a podobu roverské činnosti. Nyní je program po testování, které probíhalo od loňského léta do zimy letošního roku, a pracujeme na tom, abychom vše naostro mohli spustit na Obroku 2024. Níže tedy najdete informace o připravovaném roverském programu.

O čem je roverský program

Chcete superrychlý vhled do roveringu, nebo motivační video pro vaše dorůstající rovery a rangers? Tady je. 

Základní parametry, které je dobré znát

Roverský věk se pohybuje zhruba mezi 15 až 26 lety. Jde o dlouhé období a kvůli rozdílným potřebám pracujeme se dvěma etapami roverského věku.

 • Putující (15-19/​20 let) - nebo taky mladší roveři a rangers, zhruba ve středoškolském věku. Cílem je naplno prožít rovering se svými vrstevníky, rozvíjet sebe sama skrze projekty, výzvy a další roverský program a postupně se učit přebírání odpovědnosti za svou další cestu
 • Provázející (19/​20-24 let) - nebo taky starší roveři a rangers, zhruba po ukončení středoškolské docházky a dosažení dospělosti. Cílem je postupně plně převzít odpovědnost za svůj osobní rozvoj a držet ho ve svých rukou, ale také být průvodcem na cestě někoho jiného, ať už jsou to mladší RR, holky a kluci v oddíle nebo někdo jiný mimo skautský svět. Na konci roverského období vstupuje provázející RR na stezku dospělého skauta, skautky a je zcela na něm, jaký další směr zvolí, řízená skautská výchova zde končí. 

Abychom podpořili motivaci posouvat se dál a osobní rozvoj v oblastech skautské výchovy, definovali jsme kritéria pro průchod jednotlivými etapami. Jejich zahájení/ukončení bude ohraničeno přechodovými rituály a vizualizací na kroji - obojí zmíněné aktuálně vyvíjíme. Tento “systém plnění” má za cíl být roverům a rangers vodítkem na jejich cestě roveringem a snad je také motivovat.

Putující

 • dostává do ruky Roverský Kompas, který ho provede začátkem a možnostmi roveringu, s tímto nástrojem by roverovi měl být oporou jeho průvodce
 • po dokončení Kompasu dostane tzv. Mojí roverskou cestu - nástroj, ve kterém si plánuje, zaznamenává a hodnotí svůj rozvoj na roverské cestě
 • během cca tří let by měl naplnit tyto podmínky, aby se mohl stát Provázejícím

  • Plň. Skrze výzvy a projekty (příp. odborky) pokrýt všech 16 témat
  • Putuj. 3 víkendové puťáky
 • postupně se učí samostatně reflektovat, co se během roveringu učí, kam dál se chce posunout a jaké cesty k tomu zvolí
 • je zde důležitá role průvodce, ale postupně by měla ustupovat do pozadí

Provázející

 • dostává do ruky pokračování Mojí roverské cesty
 • pokračuje, chce-li, dál v plnění výzev a projektů. Během této závěrečné etapy by měl naplnit následující podmínky, aby mohl plnohodnotně ukončit roverskou cestu:

  • Veď. vést jeden projekt
  • Provázej. rok jsem průvodcem*průvodkyní nebo patronuji odborku
 • rover nebo rangers už zde nepotřebuje průvodce, ale sám se jím stává
 • na konci roverského věku (cca 24 - 26 let, ale daný moment by si měl člověk určit zejména sám) vstupuje rover*rangers na stezku skautingu dospělých s tím, že odpovědnost za jeho další rozvoj a kroky je zcela v jeho rukou

V roverském věku pokračuje naplňování cílů skautské výchovy, na jehož konci by měl stát člověk připravený převzít odpovědnost nejen za sebe samého, ale také za vztahy, prostředí a společnost, jejíž je součástí. Roverský program je v tomto duchu definován skrze pět oblastí, které chce u roverů a rangers rozvíjet ve vzájemném souladu.

Aby bylo všem roverům a rangers srozumitelnější, co jednotlivé oblasti obsahují, rozpadají se do celkem šestnácti témat.

Popisy oblastí a témat si můžete stáhnout v pdf, zvlášť pro putující a provázející.

Moje roverská cesta

Jestli se ptáte, jak bude možné, aby si rover nebo rangers udržel přehled o tom, jaká témata už prošel apod., tak právě k tomu dostane tzv. Moji roverskou cestu. Je to nástroj, který mu pomůže sledovat, jak si vede na své roverské cestě, skrze ni si bude moct plánovat, co nového si chce vyzkoušet, naučit se, kam se posunout. 

Do budoucna předpokládáme, že Moje roverská cesta bude online nástroj zakomponovaný do webu k roverskému programu. 

Moje roverská cesta_Putující [pdf, 7.17 MB] Moje roverská cesta_Provázející [pdf, 7.14 MB] Oblasti a témata_Putující [pdf, 50.02 kB] Oblasti a témata_Provázející [pdf, 50.08 kB]

Roverské výchovné nástroje

Roverský program podporuje všestranný rozvoj osobnosti. Celá řada prostředků, které k tomu využíváme, je jedinečná a nepřenosná (vlastní příklad, tradice a rituály, jedinečná atmosféra atd.). Těmi základními, které pojmenovává Junák a nabízí k nim podporu, jsou: projekty, výzvy, Roverský kompas a samozřejmě i odborky, skautské akce a kurzy a časopis Roverský kmen. 

Jaké roverské nástroje máme?

Výzvy a projekty jsou klíčovými nástroji roverského programu pro putující i provázející rovery a rangers. Jde o mozaiku velmi různorodých činností, ze kterých si roveři a rangers v první fázi vybírají, později si je pak sami vytvářejí v rámci pěti oblastí roverské cesty. 

Více o projektech a výzvách zde:

Projekty a výzvy - testování

Roverský kompas je interaktivní nástroj pro rovery a rangers, kteří začínají svou roverskou cestu. Seznámí je s roveringem, s jejich rolí, cíli roverského programu i programem samotným.

Více o Roverském kompasu zde:

Roverský kompas - testování
 • Odborky

Jsou i pro rovery a rangers! Pomáhají v zaměření na jedno téma, oblast do hloubky a získání expertízy v nich. Roveři a rangers mohou odborky využít k nasměrování jejich zájmů, které přerostou např. do výběru jejich budoucí školy či povolání. Taky se mohou stát průvodci a průvodkyněmi mladších.

Více o odborkách pro RS zde

 • Akce a kurzy

Roveři a rangers mají pestrou paletu možností kam vyjet - ať už za kvalifikačním či zážitkovým kurzem, či potkáním se s dalšími rovery a rangers, v Česku i zahraničí. 

Více o akcích a kurzech pro RS zde

 • Časopis Roverský kmen

Časopis vychází každé dva měsíce a přináší roverům a rangers skautská i lifestylová témata. Lze jej číst v tištěné formě (po objednání chodí do schránek) či elektronické formě na webu kmen.skauting.cz . Články lze i poslouchat v podcastové formě v pořadu Po uši ve skautu

Více o časopisu Roverský kmen zde

Průvodce pro rovery a rangers

Chceme, aby roveři a rangers pokračovali v naplňování cílů skautské výchovy. Ale zejména v počátku potřebují velkou podporu. Tu mu poskytuje průvodce (pod tímto pojmem automaticky rozumíme i průvodkyni). Průvodce je tak klíčovou osobou pro tento cíl a nezbytnou součástí fungujícího roverského programu. I pro ně chystáme podporu.
Více o průvodci, kdo jím může být a jakou má roli se dočtete na stránce:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.