( Aktuální )
Zveřejněno 25. 4. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – vedoucí pro administrativu a organizaci
jana.hrncirova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Valný sněm 2024

XVII. valný sněm Junáka – českého skauta proběhl ve dnech 15. až 17. března 2024 v Olomouci. Pořadatelem sněmu byl skautský okres Olomouc.

Níže na této stránce najdete přehled usnesení XVII. valného sněmu a výsledky voleb do ústředních orgánů. Stejně tak i informace k proběhlé předsněmové diskuzi a přehled všech materiálů pro delegátky a delegáty Valného sněmu.

Výstupy XVII. valného sněmu

Usnesení XVII. VSJ/​01 

Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.

Usnesení XVII. VSJ/​02 

Valný sněm schvaluje program XVII. valného sněmu.

Usnesení XVII. VSJ/​03 

Valný sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení Jan Chmelař, Karel Körber (Čmelák) a Štěpán Káňa (Káně).

Usnesení XVII. VSJ/​04 

Valný sněm schvaluje návrhovou komisi ve složení Jan Berki (Hubert), Jiří Kubala, Ondřej Pytela, Tomáš Řehák (Špalek), Ondřej Polák (Kasař), Vojtěch Staněk (Kakt), Iveta Šelepová (Fifi), Jitka Šlinzová (Tíťa) a Pavel Wagenknecht (Ředitel).

Usnesení XVII. VSJ/​05 

Valný sněm schvaluje volební komisi ve složení Jan Chmelař, Jan Novák, Vít Rusňák (Virus), Miroslav Salus (Štrůdl), Jonatan Šercl (Špion), František Šereda (Moulin), Jiří Granát (Námořník), Tomáš Fridrich (Mot), Denis Lupík (Lvíček), Daniel Doucha (Houba), Darek Dragoun (Dárek), Eva Šknouřilová (Evik) a Adam Jahoda (Profesor).

Usnesení XVII. VSJ/​06 

Valný sněm bere na vědomí Zprávu Náčelnictva a Výkonné rady pro XVII. valný sněm a děkuje za jejich službu.

Usnesení XVII. VSJ/​07 

Valný sněm bere na vědomí Zprávu o činnosti Rozhodčí a smírčí rady za období 2020–2024.

Usnesení XVII. VSJ/​08 

Valný sněm bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti Ústřední revizní komise za období 2020–2024.

Usnesení XVII. VSJ/​09 

Valný sněm bere na vědomí Zprávu o hospodaření ústředních orgánů za roky 2020–2022.

Usnesení XVII. VSJ/​10 

Valný sněm bere na vědomí dokument Strategie 2030 předložený Náčelnictvem.

Valný sněm ukládá Náčelnictvu na dokumentu Strategie 2030 dále pracovat, přičemž Náčelnictvu ukládá:

 • v rámci strategické priority Růst se zabývat problematikou odchodu mladých lidí z malých obcí a měst a s tím spojené ohrožení existence tamních středisek a přístavů; a reflektovat tuto problematiku také u tématu Roveři a rangers;
 • zaměřit se v rámci tématu Růst také na udržení členů a členek po roverském věku a na práci s nimi;
 • usilovat o to, aby strategie byla čitelnější pro činovnice a činovníky napříč organizací a bylo jim jasné, co pro ně strategie znamená a jak ji naplňovat.

Valný sněm dále Náčelnictvu ukládá strategii v průběhu roku 2024 schválit a poté zahájit její uskutečňování, průběžně informovat skautskou veřejnost o jejím naplňování a příštímu Valnému sněmu předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování.

Valný sněm apeluje na všechny jednotky i členky a členy Junáka – českého skauta, aby se k naplňování strategie připojili.

Usnesení XVII. VSJ/​11 

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby do předsněmové diskuze předložilo příštímu řádnému Valnému sněmu Junáka – českého skauta možné přístupy, jak ve vnitřním právu zakotvit pravidelné jmenování starosty.

Usnesení XVII. VSJ/​12 

Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou revize způsobu volby delegátek a delegátů Valných sněmů a předložit výsledky příštímu řádnému Valnému sněmu Junáka – českého skauta.

Usnesení XVII. VSJ/​13 

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby upravilo vnitřní právo tak, aby bylo možné využívat i jiné formy revizní činnosti tak, jak to umožňují platné Stanovy Junáka – českého skauta.

Usnesení XVII. VSJ/​14 

Valný sněm vyzývá Náčelnictvo, aby se nadále zabývalo tematikou konzumace alkoholu na skautských akcích, a to s následujícími cíli:

 1. zvyšovat v organizaci povědomí o skutečnosti, že skautské prostředí má snižovat riziko vzniku a rozvoje závislostí u mladých lidí, a zároveň zvyšovat povědomí o roli a prostředcích skautské výchovy v takovém úsilí,
 2. zvyšovat v organizaci povědomí o zákonných povinnostech, stejně jako o výchovných a zdravotních souvislostech tematiky alkoholu na skautských akcích,
 3. zvyšovat v organizaci povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje),
 4. zajistit nastavování pravidel ohledně alkoholu na celostátních akcích Junáka – českého skauta, a to především se zaměřením na akce určené roverům a rangers.

 Usnesení XVII. VSJ/​15 Valný sněm vyzývá organizační jednotky Junáka – českého skauta, aby:

 1. dbaly na důsledné dodržování zákonných povinností týkajících se podávání a konzumace alkoholu na skautských akcích, které tyto jednotky pořádají,
 2. zvyšovaly mezi svými činovnicemi a činovníky povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje).

Usnesení XVII. VSJ/​16 

Valný sněm bere na vědomí výsledky voleb do ústředních orgánů tak, jak je představil předseda volební komise.

Usnesení XVII. VSJ/​17 (přijato potleskem)

Valný sněm děkuje pořadatelům z Olomouce a všem dalším organizátorům za zajištění sněmu, hostům za návštěvu a jejich projevy, činovnicím a činovníkům odstupujících ústředních orgánů za jejich dosavadní práci.

Do funkce náčelní byla zvolena Vendula Bušková (Véňa), do funkce místonáčelní Johana Volavková (Jóža) 476 hlasů.

Do funkce náčelníka byl zvolen Ondřej Vokál (Vokin), do funkce místonáčelníka Ladislav Pelcl (Bilbo) 473 hlasů.

Do funkce volené členky Náčelnictva byly zvoleny

 • Klára Ondříčková (Káďa) 480 hlasů
 • Dieu Hien Rozsívalová (Linda) 473 hlasů
 • Kateřina Parvonič (Káča) 468 hlasů
 • Eliška Trnková (Upírek) 468 hlasů
 • Šárka Jechová (Mája) 461 hlasů

Do funkce voleného člena Náčelnictva byli zvoleni

 • Jakub Holobrádek (Učeň) 417 hlasů
 • Marek Dědič (Mlha) 394 hlasů
 • Ondřej Pytela (Ondra) 391 hlasů
 • David Svoboda (Cedník) 381 hlasů
 • Lukáš Matějek (Panda) 346 hlasů

Náhradníky byli zvoleni

 • Vít Fojtík (Fox) 191 hlasů
 • Josef Janda (Džemík) 121 hlasů

Do funkce členky nebo člena Ústřední revizní komise byli zvoleni

 • Jakub Procházka (Citron) 458 hlasů
 • Žaneta Vítů (Černoška) 424 hlasů
 • Václav Dobrozemský (Vaša) 417 hlasů
 • Anna Petreková (Agi) 346 hlasů
 • Zuzana Schwarzová (Rony) 346 hlasů
 • Lukáš Kraus (Šnek) 297 hlasů
 • Jakub Šimurda (Kolibřík) 287 hlasů

Náhradníky byli zvoleni

 • Jiří Vocásek (Papouch) 273 hlasů
 • Zuzana Trávníčková (Ochechule) 211 hlasů
 • Václav Kvasnička (Kasíř) 190 hlasů

Do funkce členky nebo člena Rozhodčí a smírčí rady byli zvoleni

 • Jiří Kubala (Jiří) 477 hlasů
 • Petr Pavlok (Vrána) 476 hlasů
 • Mariana Ermlová (Mája) 472 hlasů
 • Tomáš Řehák (Špalek) 467 hlasů
 • Tomáš Vítek (Datel) 466 hlasů

Informace k Valnému sněmu 2024

Výkonná rada svolává řádný Valný sněm na víkend 15. až 17. března 2024 do Olomouce (areál Výstaviště Flora Olomouc).

Účastníky VSJ 2024 jsou delegátky a delegáti zvolení na sněmech organizačních jednotek dle kvóty (jeden delegát za každých 150 členů dle registrace 2023), příp. zvolení náhradníci. Navíc jsou delegáty VSJ 2024 také aktuální členky a členové ústředních orgánů - zvolení v elektronických volbách v roce 2020 (Náčelnictvo, ÚRKJ a RSRJ) i členové Náčelnictva zastupující skautské kraje v době jeho konání - a stejně tak členky a členové Výkonné rady.

Delegátky a delegáti Valného sněmu před konáním VSJ obdrží postupně několik e-mailů, které budou informovat o důležitých věcech pro účast. Abyste informace mohli automaticky obdržet, je nutné, abyste byli jako zvolení delegáti zadáni ve výsledcích voleb příslušného sněmu OJ a tento sněm byl ve skautISu řádně uzavřen.

Registrace delegátek a delegátů proběhne v areálu Valného sněmu, v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc, v pátek 15. března 2024 od 17:00, jednání sněmu začne v 19:30. Další podrobnosti najdete v programu VSJ. Prosíme, doražte včas.

Kompletní balíček s organizačními informacemi a všemi materiály pro delegátky a delegáty Valného sněmu byly rozeslány 20. února 2024 večer na e-mailové adresy jednotlivých osob účastnících se VSJ. Materiály jsou i veřejně dostupné na Křižovatce níže na této stránce.

⏩Organizační informace pro účastníky VSJ ⏰Program VSJ 2024 a pořadí projednávání témat

Během víkendu bude VSJ 2024 projednávat

 • Zprávy ústředních orgánů za uplynulé období a vyhodnocení Strategie 2022
 • Návrh Strategie 2030
 • Návrhy usnesení z krajů a ústředních orgánů
 • Volit nové složení ústředních orgánů

Podrobněji viz materiály zveřejněné níže na této stránce.

Jednání VSJ se řídí Řádem Valného sněmu. Určitě je potřebné, aby se s ním všechny delegátky a delegáti seznámili. Ale abychom vám to ulehčili, sdílíme s vámi přehledné video, které vás se vším podstatným o průběhu a způsobu jednání VSJ seznámí.

Za přípravu a zpracování videa děkujeme Dukátovi.

Letos poprvé se budou moci delegátky a delegáti do diskuze během jednání Valného sněmu hlásit i pomocí mobilní aplikace. Máte na výběr buď klasické hlášení s papírovou delegačenkou nebo kliknutí v mobilní aplikaci a následné dojití k příslušnému mikrofonu. Je to snadné:

V období sněmů organizačních jednotek (tedy přibližně od června 2023 do ledna 2024) předcházejících VSJ 2024 probíhá předsněmová diskuze. S ohledem na přípravu budoucí Strategie 2030 a snahu získat co nejvíce podnětů, se Náčelnictvo a Výkonná rada rozhodly, že předsněmová diskuze bude probíhat ve formátu strategických besed k 11 tématům, která  vyplynula z předchozích fází přípravy strategie.  

Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a prioritizace přeložených témat. Výstupy z diskuzí pak byly jedním z podkladů pro účastníky Strategického víkendu, který proběhl v říjnu 2023 na Kaprálově mlýně. Členky a členové Náčelnictva, Výkonné rady, vytipovaní skautští odborníci, ale také dospívající skauti a skautky, zde společně z 11 diskuzních navrhli 7 témat připravované Strategie 2030. Ta projednalo na svém prosincovém jednání Náčelnictvo a výstupem je návrh Strategie 2030 předložený k diskuzi na krajských sněmech a následně k projednání Valnému sněmu. 

Kompletní materiály VSJ 2024 (v PDF)

Níže si můžete prohlédnout (a stáhnout) kompletní sadu materiálů v PDF, které byly delegátkám a delegátům rozeslány e-mailem přibližně měsíc před (20. února 2024 večer) konáním mimořádného Valného sněmu:

Organizační informace k VSJ 2024 a vše co by měli osoby účastnící se sněmu vědět, najdete na stránce s podrobnostmi, případně v PDF dokumentu ke stažení . Návrh programu Valného sněmu je možné také si prohlédnout na webové stránce.

Volby do ústředních orgánů

Pokud uvažuješ o kandidatuře do některého z ústředních orgánů, připravili jsme pro tebe informace, které je potřeba vědět a brát v potaz při rozhodování, a provedeme tě celým procesem od rozhodnutí po vyplnění a odevzdání kandidátní listiny ve skautISu.

 • Řádné návrhy na kandidáty a kandidátky do voleb na Valném sněmu 2024 již byly uzavřeny, přehled kandidátů a kandidátek je k dispozici níže na této stránce.
 • Pilné návrhy, které před samotnými volbami schvaluje přímo Valný sněm, je možné podávat i později (přesný termín bude během konání víkendového VSJ a jeho přesný čas bude vyhlášen na začátku Sněmu), mohou je schvalovat ústřední orgány a rady VOJ.

⏩Výzva ke kandidatuře do Ústřední revizní komise ⏩Podrobný návod: Jak kandidovat do ústředních orgánů?

Kandidaturu do ústředních orgánů podali v řádném termínu tyto kandidátky a kandidáti:

Na funkci náčelní a místonáčelní (volí se dvojice žen)

Na funkci náčelníka a místonáčelníka (volí se dvojice mužů)

Více ke společné kandidatuře Véni, Jóži, Vokina a Bilba čtěte na webu Kandidujeme na náčelníky .

Na funkci volené členky Náčelnictva (volí se 5 žen)

V pilném termínu kandidují:

Na fukci voleného člena Náčelnictva (volí se 5 mužů)

Na funkci členky nebo člena Rozhodčí a smírčí rady (volí se 5 osob)

Na funkci členky nebo člena Ústřední revizní komise (volí se 7 osob)

V řádném termínu podána žádná řádná kandidatura.

Výzva ke kandidatuře do Ústřední revizní komise 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️

V pilném termínu kandidují:

Předpisy k Valnému sněmu a sněmům jednotek

Konání i jednání Valného sněmu a také související volby ústředních orgánů se konají dle pravidel daných Řádem Valného sněmu. Informace a pravidla ke konání VSJ 2024 a také sněmů organizačních jednotek, které mu v roce 2023 a 2024 předcházejí, jsou uvedeny v příslušné směrnici ke sněmům. Obecná pravidla k pořádání sněmů jednotek v Organizačním řádu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.