( Aktuální )
Zveřejněno 20. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Vyhodnocení Strategie 2022

Naplňování Strategie 2022 bylo v uplynulých třech volebních obdobích hlavní prioritou práce Náčelnictva i Výkonné rady. V  dokumentu, který máte před sebou, se snažíme o objektivní zhodnocení toho, jak se jednotlivá témata i strategii jako celek podařilo naplnit, kam jsme se jako organizace díky tomu posunuli, ale i to, co máme příště udělat jinak či lépe.

Podrobné vyhodnocení Strategie 2022

Včetně odkazů na závěrečné zprávy všech strategických témat najdete v přiloženém dokumentu:

Základní shrnutí Strategie 2022

Shrnutí vzniku, naplňování a výstupů strategie

Na přípravě Strategie 2022  se podíleli členky a členové ústředních orgánů (zejména Náčelnictvo a Výkonná rada) a přizvaní, zejména skautští, odborníci. Strategie 2022 byla projednána XIV. valným sněmem v Litomyšli v březnu 2014 a následně schválena Náčelnictvem. V návaznosti vznikl dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022  , který byl každoročně aktualizován a promítal se do ročních plánů Výkonné rady, na ni navázaných pracovních týmů a dalších dobrovolníků, příp. plánů pracovních skupin Náčelnictva. 

V průběhu realizace strategie proběhly dvě plánované revize, během nichž strategie výrazně zeštíhlela – ze 49 na 25 strategických témat, přesto zahrnovala téměř všechny oblasti činnosti organizace. Náčelnictvo průběžně schvalovalo zadání a závěrečné zprávy jednotlivých strategických témat, VRJ navíc předkládala Náčelnictvu dvakrát ročně přehled aktuálního stavu naplňování jednotlivých témat.

Díváme-li se na Strategii 2022 jako celek, můžeme konstatovat, že se výraznou většinu strategických témat podařilo naplnit, tedy realizovat v rámci nich naplánované projekty. Je však zřejmé, že vlastní realizace projektů byla pouze prvním krokem a stejně podstatná je fáze zavádění nově vzniklých nástrojů, metodické podpory či související postupná změna kultury organizace. Na vyhodnocení dopadů je u mnohých témat zatím příliš brzy.

Co se díky Strategii 2022 podařilo

Zásadním posunem je skutečnost, že jsme cílevědomě a důsledně pracovali na naplňování dlouhodobého plánu rozvoje, který jsme si jako organizace vytyčili. Strategie se výrazně promítla do plánů a obsahu práce Náčelnictva a Výkonné rady, na její naplňování byly vyčleněny významné finanční i personální zdroje. Díky tomu se podařilo v poměrně krátkém čase realizovat i náročné projekty, které výrazně přispěly k rozvoji organizace v jednotlivých oblastech její činnosti.

  • máme aktualizované programové nástroje pro všechny výchovné kategorie (v případě benjamínků aktuálně probíhá, nový roverský program bude představen na Obroku 24)
  • plošné workshopy a další metodická podpora přispěla k lepší práci s družinovým systémem v oddílech skautů a skautek (v podpoře budeme dále pokračovat)  
  • bylo zavedeno střediskové minimum  – nová kvalifikace pro vedoucí středisek a jejich zástupce
  • vznikla metodická podpora pro zakládání nových oddílů a  je k dispozici finanční podpora pro jejich rozjezd 
  • zapracovat do Stanov 8. prvek skautské výchovné metody – Zapojení do společnosti a vytvořit nabídku podpory, jak jej promítnout do oddílové činnosti
  • připravit a schválit Kodex jednání dospělých a navázat jeho zaváděním do organizace 
  • vytvořit podporu pro dospělé nováčky i oddíly a střediska, která se je  rozhodnou přijmout, a díky komunikaci tématu změnit nahlížení organizace na přijímání dospělých nováčků
  • vytvořit komplexní podporu a postupně oživit síť výchovných zpravodajek a zpravodajů (případně dalších činovníků, kteří se na jednotlivých úrovních organizace zabývají výchovou)
  • nabídnout vedoucím středisek (a VOJ) metodickou podporu a personalistické nástroje pro jejich práci a úspěšné budování širších střediskových společenství
  • v rámci podpory rozvoje výchovného programu proběhlo Národní skautské jamboree 2023

Konkrétních výstupů naplňování Strategie 2022 je samozřejmě mnohem více a včetně odkazů jsou obsaženy v závěrečných zprávách strategických témat a zapracovány do obsahu Skautské křižovatky. Závěrečné zprávy všech strategických témat jsou k dispozici na Skautské křižovatce i v příloze výše odkazovaného dokumentu. 

Naplňování Strategie 2022 zajištovalo z velké části ústředí, ať už zaměstnanecky nebo ve spolupráci s týmy dobrovolníků. S tím souvisí výrazný nárůst počtu zaměstnanců KÚJ (mezi lety 2014 a 2022 narostl počet přepočtených úvazků z 13 na 32), který se promítl do růstu mzdových nákladů. Celkové finanční náklady na realizaci Strategie 2022 činí za 8 let jejího naplňování cca 25 mil Kč, z 80 % se jedná právě o mzdové náklady. Pokud by Strategie 2022 nebyla neznamená to, že by organizace stejnou částku ušetřila.  Mnohé projekty by zřejmě stejně běžely, jen intenzita jejich řešení a množství výstupů by bylo výrazně nižší. Významnou součástí přípravy a realizace Strategie byla dobrovolnická práce. V rámci přípravné pracovní skupiny, Náčelnictva, Výkonné rady, odborů a jednotlivě zapojených dobrovolníku se jedná o tisíce osobohodin.

Zkušenosti, které jsme v uplynulých devíti letech získali, jsme se snažili promítnout práce na navazující Strategii 2030 – ať už se jedná o snahu zapojit do procesu přípravy strategie co nejvíce jednotek, skautských společenství či jednotlivců, výrazné snížení počtu strategických témat či snaha o zkrácení procesu přípravy nové strategie. Výsledný návrh Strategie 2030 předkládáme k projednání Valnému sněmu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.