( Aktuální )
Zveřejněno 1. 12. 2023
Jana Godarová (Ellie)
KÚJ – koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Jsem vedoucím střediska

Střediska jsou základní stavební kameny spolku Junák – český skaut. A ty to máš na povel. Nelekej se, nejsi na to sám/sama. Přinejmenším máš od začátku k ruce zástupce. Úkolů, které na vás čekají, je hodně, ale je to i příležitost vykonat mnoho dobrého.

Jsi-li novým vedoucím střediska, pak se podívej sem na informace o přebírání střediska.

Pravomoci vedoucího střediska

Jsi oprávněn/​a k následujícím úkonům:

 • jednat jménem střediska s nadřízenými orgány a jinými právními subjekty;
 • svolávat a řídit zasedání rady, řídit zasedání střediskového sněmu;
 • navrhovat jmenování zpravodajů a odvolávat je;
 • jmenovat a odvolávat vedoucí oddílů a jejich zástupce;
 • úkolovat zpravodaje (a jiné dobrovolníky) a kontrolovat plnění zadaných úkolů;
 • schvalovat finanční doklady střediska;
 • neřídit se usnesením rady, pokud bude v rozporu s vyššími právními normami či vnitřním právem organizace;
 • rozhodovat o všech věcech, které nejsou vnitřním právem (včetně např. usnesení sněmu) vyhrazeny do působnosti jiného orgánu.

Vedoucí střediska je z titulu své funkce také členem okresní rady (zkratkou ORJ) –  v případě, že ORJ existuje. Pokud je středisko registrováno přímo pod krajem, vedoucí střediska není automaticky členem krajské rady (zkratka KRJ). Nicméně v KRJ jsou volení členové, kteří mají zastupovat zájmy těchto středisek, a navíc se  vedoucí střediska můžeš (a měl bys) účastnit zasedání KRJ s hlasem poradním.

Vedoucí střediska je nadřízený všem členům střediska (vyjma revizní komise střediska).

Agenda vedoucího střediska

Jako vedoucí střediska tvoříš a prosazuješ krátkodobou (tříletou) koncepci střediskové činnosti. To vše v souladu s Junákem – Českým skautem a plány nadřízených jednotek, kterými jsou skautské okresy a kraje. Zajistit chod střediska v mnoha oblastech je náročný úkol. Proto je tvým prvořadým úkolem sestavit fungující střediskovou radu a rozdělit práci mezi dobrovolníky, například s využitím funkcí zpravodajů.

Tvou kvalifikační podmínkou pro vedení střediska je kvalifikace  střediskové minimum. Pokud jej nemáš, přihlas se na odpovídající kurz a vzdělání si doplň. Aktuální nabídku kurzů střediskového minima nalezneš v Databázi vzdělávacích akcí .

Úkoly vedoucího střediska

Plánuješ činnost střediska jako celku i činnost střediskové rady, sleduješ při tom dosahování vytyčených cílů.

Zajišťuješ tok informací od vyšších organizačních jednotek (okresy, kraje), k výchovným jednotkám (oddílům) a naopak.

Máš na starost právní a hospodářské záležitosti střediska.

Dohlížíš na plnění konkrétních úkolů.

Spolu se střediskovou radou pravidelně reflektujete úroveň střediska ve všech důležitých oblastech - k tomu je výhodné použít Hodnocení kvality střediska ve SkautISu.

Vedeš tým. Spadají pod tebe zpravodajové, další dobrovolníci, činovníci ale i lidé co nejsou skauty, kteří se podílejí na chodu střediska. Probíráš s nimi oboustranné představy a možnosti dobrovolnické činnosti pravidelným rozhovorem nad dobrovolnickou dohodou.

Máš přehled o kvalifikaci činovníků a nabízíš jim další vzdělávání. Řešíš personální otázky, jako volná místa po činnovnících, hledáš nové vedoucí a neztrácíš ze zřetele otázku nástupnictví ve vedoucích pozicích (i ve tvé vlastní).

Vybudovat a udržet si správný tým je náročný a velmi důležitý úkol. Nezapomínej na pravidelnou zpětnou vazbu i poděkování. Ocenit práci ostatních můžeš mnohými způsoby a někdy i prosté poděkování funguje jako nejlepší motivace do další činnosti.

Zodpovídáš za kvalitu výchovného programu ve všech oddílech pro všechny věkové kategorie.

Komunikuješ s vedoucími oddílů, podporuješ jejich činnost, a pokud je to možné, vycházíš vstříc jejich požadavkům. Podporuješ výchovu rádců a podrádců.

Organizuješ střediskové akce pro oddíly, podporuješ komunikaci mezi výchovnými jednotkami a dáváš oddílům zpětnou vazbu k jejich činnosti.

Spadá pod tebe registrace a úhrada členských příspěvků, jakož i ochrana osobních údajů, jež středisko zpracovává a uchovává.

Spravuješ dokumenty.

Zajišťuješ vhodné prostory pro činnost oddílů a dohlížíš na to, aby k těmto prostorům byly nastaveny řádné právní vztahy (pronájem apod.).

Umožňuješ uskutečnění táborů.

Dohlížíš na efektivní využití dostupných prostředků, pečuješ o střediskový majetek.

Hledáš nové zdroje a možnosti financování činnosti střediska.

Sháníš vybavení pro oddíly a jejich činnost.

Spolupracuješ s vnitřním kontrolním orgánem -  revizní komisí.

Zajišťuješ vedení účetnictví.

Zastupuješ středisko v radě vyšší organizační jednotky. Komunikuješ s ostatními středisky.

Spolupracuješ s rodiči, veřejností a právními subjekty.

Jsi v kontaktu s jinými spolky a organizacemi pro výchovu mládeže.

Propaguješ středisko, třeba i zajištěním reprezentativního webu.

Příručka pro vedoucího střediska

Nikdo není odborník na vše. Základem tvé činnosti je rozdělení úkolů a dohlížení na jejich plnění. Jak na jednotlivé oblasti najdeš podrobněji v kapitolách metodické příručky pro vedoucí střediska .

Důležité termíny pro  vedoucího střediska

Určité povinnosti, které středisko má vůči nadřazeným orgánům, se pravidelně opakují:

 • do 31. ledna zpracovat a odevzdat ve skautISu registraci střediska (všech oddílů a členů) vyšší organizační jednotce;
 • do 28. února předat určenou částku z členských příspěvků vyšší organizační jednotce;
 • do 10. května zadat a potvrdit ve skautISu hospodářský výkaz a účetní závěrku;
 • do 5. června zkontrolovat a odeslat ve skautISu vyšší organizační jednotce zprávu o schválených táborech střediska (táborové hlášenky);
 • do 15. listopadu zadat ve skautISu „skutečnosti“ všech táborů střediska;
 • listopad či prosinec vyúčtovat provozní dotace (podle pokynů nadřízené jednotky);

Další specifické sdělovací povinnosti středisku přibývají, pořádá-li dotovanou akci (například vzdělávací) nebo s využitím dotací rekonstruuje či pořizuje klubovnu, tábořiště atd. Specifické povinnosti může mít středisko i vůči danému okresu či kraji.

Jak si nastavit svůj střediskový kalendář se můžeš inspirovat ve zde.

Tvůj velký pomocník - skautIS

Pro vedoucího střediska by mělo být přirozeností pohybovat se a základní agendu plnit v skautISu. Odevzdávají i kontrolují se zde registrace, táborové hlášenky a mnohé dotace. SkautIS má vlastní nápovědu. Začneš-li tápat, klikni na ikonu „otazníku“ v hlavním menu skautISu.

Klíčové skautské předpisy pro běžnou činnost střediska

Organizační řád (OŘJ) - upravuje, v návaznosti na Stanovy, podmínky a náležitosti členství v Junáku, podmínky a náležitosti výkonu činovnických funkcí v Junáku, vznik, zánik, postavení, úkoly a povinnosti orgánů a organizačních jednotek Junáka a jejich pozici a vztahy v rámci organizační struktury Junáka.

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) - popisuje systém skautského vzdělávání, pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí i účast na nich.

Hospodářský řád (HŘJ) - udává základní pravidla a povinnosti související s hospodařením OJ, členskými příspěvky, rozpočty akcí.

Revizní řád (RŘJ) - upravuje fungování revizních komisí, jejich úkoly, povinnosti a součinnost při kontrolách OJ.

Směrnice k táborům - popisuje, co je nutné splnit při přípravě a pořádání táborů; a udává podrobnosti, které uspořádání ulehčí.

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu & k registraci pro daný rok - udává, co se v průběhu roku i době registrace eviduje a kontroluje ve skautISu, jaké jsou termíny a poplatky.

Ochrana osobních údajů - tato sekce znalostní báze přináší informace, jak nakládat s osobními údaji členů i dalších osob, vzory přihlášek a další informace i směrnice.

Směrnice k dotacím organizačních jednotek - dává základní informace ke všem dotacím, pro některé jsou další podrobnosti v navazujících směrnicích.

Vyhlášky tvého skautského kraje - každý kraj vydává vyhlášku pro daný rok, která obsahuje informace k dotacím pro střediska.

Předpisy není nutné znát doslovně, to asi ani není v silách nikoho z nás, ale je dobré vědět, že některé oblasti našeho fungování v organizaci jsou vnitřním právem podrobně upraveny. Mít základní přehled vám umožní v případě potřeby snadno v konkrétním předpisu vyhledat jednotlivé detaily. 

Všechny vnitřní předpisy najdeš ve spisovně.

Základní střediskové dokumenty

Měj k dispozici základní střediskové dokumenty:

 • výpis ze spolkového rejstříku[LV19], 
 • doklad o registraci na FÚ
 • smlouva o vedení bankovního účtu.

a například pro potřeby fundraisingu (dary, dotace) či vnější komunikace se ti bude hodit mít po ruce i Stanovy Junáka.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.